previous pauseresume next

بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از بخش زنان و مامایی

enlightened  نقاط قوت این بازدید از نظر کارشناسان تیم :

 

- برچسب گذاری صحیح داروها

- منظم بودن لیست دارویی و ترالی احیاء

- تعامل خوب مسئول محترم بخش با پرسنل واحد و مراجعین

- توانمندی بالای مسئول و پرسنل بخش نسبت به ارائه خدمات مربوطه

- رضایتمندی بیماران و همراهان از خدمات ارائه شده به آنان

 

enlightened از نقاط ضعف گزارش شده از سوی کارشناسان تیم مدیریتی :

 

 - عدم نسب تهویه مناسب در بخش و نارضایتی پرسنل در این خصوص

- عدم تکمیل فرم آموزش به بیمار و برگه رضایت آگاهانه توسط متخصصین

- خرید ترالی دارویی در بخش

- عدم ارائه آموزش کافی به همراهان بیمار در خصوص تفکیک پسماندها

- عدم نصب تابلوی مشخصات بیمار در جای مناسب (در معرض دید همراهان و سایر مراجعین نباشد)