previous pauseresume next

بازدید مدیریتی و مدیریتی ایمنی از واحد های اداری بیمارستان شهید رجایی داران

همچنین نامناسب بودن فضای فیزیکی ساختمان اداری بیمارستان عدم تهویه و نظافت ، عدم وجود نیروی کارشناس پرستاری در واحد ترخیص جهت رفع نواقص احتمالی پرونده ها، عدم تامین برخی تجهیزات موجود در واحد های درآمد و حسابداری، از دیگر مشکلات بخش اداری بیمارستان بود .در پایان دکتر امیر صادقی ریاست بیمارستان در خصوص تامین برخی اقلام و تجهیزات درخواستی واحدهای اداری  و رفع مشکلات ساختمانی مدارک پزشکی قول پیگیری و همکاری مساعد دادند.