previous pauseresume next

باز هم تصادف جاده ایی حادثه آفرید . دو تصادف و ۱۲ مجروح