previous pauseresume next

رسالت

رسالت بیمارستانبیمارستان شهید رجایی داران با هدف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی مطلوب به ویژه در موارد ترومای ناشی از حوادث جاده ای به مردم شریف شهرستان فریدن و شهرستانهای همجوار فعالیت مینماید. این مرکز درمانی خدمات خود را با استفاده از بخشهای عمومی و ویژه از طریق بکارگیری نیروی انسانی کارآزموده منابع مالی و تجهیزاتی تامین شده توسط دولت و خیرین و با رعایت اصول اخلاق پزشکی و حفظ کرامت انسانی ارائه می نماید.