previous pauseresume next

منشور حقوقی بیمار

بیمار حق دارد

-در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ،همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ،ازگروه درمان انتظار داشته باشد

-محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.

در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیمار گردد.

- قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید

در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید

-جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه بودن محتوای پرونده پزشکی ، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید

-راز داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خو برخوردار باشد ،

از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری ،انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید

-با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او مؤثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نماید

در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراکز درمانی ، قبلاً از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع گردد