previous pauseresume next

کمیته خطا و خطر

در ابتدای کمیته آقای علیرضا رفیعی مدیر بیمارستان شهید رجایی داران ، ضمن بیان اهداف کلی کمیته ، اظهار داشتند : کاستن خطای درمانی خصوصا خطاهای تاثیرگذار، با محدود کردن و حذف خطاهای ناخواسته  در جهت  حفظ ایمنی بیمار همچنین ثبت و بررسی فرآیند خطا در کادر درمان جهت جلوگیری از بروز مجدد آن است . در ادامه دکتر امیر صادقی ریاست بیمارستان نیز اظهار داشتند :  خطا در حیطه کار درمان از درجه اهمیت بالایی نسبت به خطاهای اداری در بیمارستان بوده و گاها" جبران ناپذیر.  پس با بررسی مشکلات اجرایی و حاشیه ایی و حذف آن می توان از تاثیر خاموش ومخرب بر روند اصلی پروسه کار  اجتناب نمود.

در این کمیته فرایند فوت خانم ۲۳ ساله ایی که در اثر صانحه رانندگی بر اثر شدت جراحات فوت در ای بیمارستان فوت نمود ، مورد بررسی قرار گرفت .